Python3 字符串 Python篇

Python3 字符串

字符串是 Python 中最常用的数据类型。我们可以使用引号('或")来创建字符串。 创建字符串很简单,只要为变量分配一个值即可。例如:        var1 = 'Hello World!' va...
阅读全文